خیریه جوانمردان در زمینه های پوشاک و سبد کالا و حمایت از ایتام محله در حوزه رفاهی فعالیت می کند.

نقش خیریه و مشارکت مردمی در حمایت از فقرا و گروه های محروم بسیار حائز اهمیت است و برهمین اساس کوشش برای رفاه طبقات محرومین و کمک به نیازمندان از اصول اصلی خیریه ما می باشد.از این رو به مناسبت ماه رمضان و عید نوروز به این افراد سبد کالا و هر چند وقت یک بار به نیازمندانی که نیاز به پوشاک دارند خیرین محترم به این خانواده ها لباس اهدا می کنند.

حوزه رفاهی
حوزه رفاهی
حوزه رفاهی
حوزه رفاهی
حوزه رفاهی
حوزه رفاهی